Vegan Mayonnaise

Vegan Mayonnaise

โณ 5 min

ยท

1 min read


Variant 1

๐Ÿฅ— Ingredients (300 g)

 • 1 tsp lemon juice

 • 2.5 Tbsp jaggery/honey

 • 2.5 Tbsp water

 • 1 tsp Himalayan salt

 • 1.5 tsp white mustard seeds (ground)

 • 1 tsp parts golden flax seeds (ground)

 • 13 Tbsp olive oil (cold pressed)

๐ŸคŒ Steps

 1. Mix everything.

 2. Use a blender (or fork) to foam the sauce.


Variant 2

๐Ÿฅ— Ingredients (300 g)

 • 1 cup cashew

 • 0.5-1 cup water

 • 1 tsp lemon juice

 • 0.5 tsp salt

๐ŸคŒ Steps

 1. Soak cashew overnight (or for 30 mins at least).

 2. Mix everything.


ย